บ้านครูโน้ต - อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู วิทยฐานะ สื่อการสอน นวัตกรรมการศึกษา
วิทยฐานะ, สื่อการสอน, ผลงานทางวิชาการ,ครูชำนาญการ,ครูชำนาญการพิเศษ,ครูเชี่ยวชาญ,ครูเชี่ยวชาญพิเศษ,เงินเดือน,เงินเดือนครู,แท่งเงินเดือน

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุป 55 รางวัล ที่สามารถยื่นขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานเชิงประจักษ์

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า 
จากการประชุมคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ เพื่อนำไปใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยได้อนุมัติให้รางวัลสูงสุดระดับชาติ จำนวน 48 รางวัล แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการพลศึกษา และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

สำหรับรางวัลทั้ง 48 รางวัล ที่สามารถยื่นขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานเชิงประจักษ์ มีดังนี้

 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา
 2. รางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ตามรอยเกียรติยศ ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู 
 3. สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
 4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ ที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
 5. โครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง"
 6. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เหรียญทองระดับประเทศ)
 7. โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
 8. การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 9. ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 10. รางวัลคุรุสภาเข็มทองคำ "คุรุสภาสดุดี" 
 11. ครูภาษาไทยดีเด่น 
 12. ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
 13. รางวัลประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน 
 14. นักศึกษาทุกประเภทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน 
 15. ผู้มีผลงานดีเด่น(มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) 
 16. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
 17. ครูภูมิปัญญาไทย 
 18. ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา 
 19. ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น 
 20. สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาดีเด่น 
 21. ครูผู้สอนดีเด่น 
 22. โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต 
 23. แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ
 24. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ 
 25. ผลงานวิจัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
 26. บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษาศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 27. ห้องสมุดมีชีวิตประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
 28. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 
 29. ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
 30. นักประดิษฐ์คิดค้นวิจัยแหล่งเรียนรู้
 31. รางวัลพระราชทาน "เสมาธรรมจักร"
 32. รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1
 33. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
 34. รางวัลบุคคลดีเด่นด้านศิลปะสถาปัตยกรรม
 35. รางวัลราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ 
 36. การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
 37. รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ
 38. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
 39. รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่ระดับชาติ
 40. รางวัลการแข่งขัน Cement and Concrete Innovation ระดับชาติ
 41. รางวัลแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
 42. รางวัลเขียนแผนธุรกิจ(โครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ)
 43. รางวัลกรุงไทยยุววานิช
 44. รางวัลการแข่งขันทักษะสมรรถนะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา-อีซูซุ ระดับชาติ
 45. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 46. รางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ 
 47. รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ (ชนะเลิศอันดับ 1 )
 48. รางวัลองค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย และรางวัลพระราชทาน
 49. โครงการเพชรยอดมงกุฎถ้วยรางวัลพระราชทาน
 50. รางวัลยุวกาชาดดีเด่น (ระดับประเทศ)
 51. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
 52. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
 53. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 54. เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1
 55. รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา (ดีเด่นระดับประเทศ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น